Zveřejňování Přehledu o majetku a závazcích nebo účetní závěrky
ve Sdružení Čech, Moravy a Slezska

I. Právní předpisy
II. Zveřejňování Přehledu o majetku a závazcích u pobočných spolků, které vedou jednoduché účetnictví
III. Zveřejňování účetní závěrky u pobočných spolků, které vedou podvojné účetnictví

 

I. Právní předpisy

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS nebo sdružení) je spolkem (dříve občanských sdružením) podle zákona č. 89/2012Sb. Občanský zákoník (dále OZ). SH ČMS je právnickou osobou zapsanou ve Veřejném rejstříku – oddíl Spolkový rejstřík, pod spisovou značkou L 2096.

V souladu s OZ jsou v rámci SH ČMS zřízeny pobočné spolky, kterými jsou Sbory dobrovolných hasičů, Okrsky, Okresní sdružení hasičů, Krajské sdružení hasičů, Ústřední hasičské školy a Centrum hasičského hnutí.

Pobočné spolky jsou právními osobnostmi s neomezenou právní a majetkovou odpovědností, zapsanými ve Veřejném rejstříku – oddíl spolkový rejstřík (dále jen Veřejný rejstřík), vedeném Městským soudem v Praze. Mimo jiné mají povinnost vést účetnictví.

Účetnictví se řídí Zákonem č. 563 / 1991 Sb. o účetnictví.
Zákon o účetnictví stanoví, že spolky a pobočné spolky mohou vést jednoduché účetnictví pokud:

a) nejsou plátcem daně z přidané hodnoty
b) celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 miliony Kč
c) hodnota majetku nepřesáhne 3 miliony Kč.

V případě, že tuto podmínku k 31.12.2015 nesplňují, musí vést v roce 2016 podvojné účetnictví. Pokud však povedou v roce 2016 podvojné účetnictví, budou v něm muset pokračovat nejméně po dobu dalších 5 let, i když splní kritéria uvedená výše.

V rámci SH ČMS mohou vést jednoduché účetnictví Sbory dobrovolných hasičů a Okrsky. Vyšší pobočné spolky, tj. Okresní a Krajská sdružení hasičů, Ústřední hasičské školy a Centrum hasičského hnutí vedou podvojné účetnictví.

 

II. Zveřejňování Přehledu o majetku a závazcích u pobočných spolků, které vedou jednoduché účetnictví

Sbory dobrovolných hasičů a Okrsky, které vedou jednoduché účetnictví zveřejňují pouze Přehled o majetku a závazcích.

Způsob zasílání podkladů pro zveřejňování:
- Sbory dobrovolných hasičů zapsané ve Veřejném rejstříku
Vyplněný a podepsaný Přehled o majetku a závazcích zašle SDH datovou schránkou (pokud ji má) nebo poštou na adresu: Městský soud v Praze, Spolkový rejtřík, Slezská 2000/9, 120 00 Praha 2, nejpozději do 31.12. za předchozí kalendářní rok. Případně prostřednictvím kanceláře OSH, resp. kanceláře SH ČMS.

 

III. Zveřejňování účetní závěrky u pobočných spolků, které vedou podvojné účetnictví

Účetní závěrku tvoří: Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty a Příloha

Zveřejnění účetní závěrky od roku 2016 a roky další
Zákon o účetnictví požaduje u účetních jednotek spolků a pobočných spolků naší velikosti, zveřejnit od roku 2016 pouze Rozvahu a Přílohu.

 

- dokumenty pro SDH, která vedou jednoduché účetnictví

- dokumenty pro SDH, která vedou podvojné účetnictví