Seznam Zasloužilých hasičů okresu Trutnov (aktualizováno 9.2.2021) 

Ve Statutu vyznamenání schváleném Výkonným výborem SH ČMS dne 28.6.2002 a Sněmem starostů OSH dne 12.10.2010 je mezi tituly uveden jako první Zasloužilý hasič.

„Statut čestných vyznamenání a titulů SH ČMS“ byl schválen shromážděním starostů OSH dne 19. října 2013. Nabývá účinnosti 1. ledna. 2014 Doplněk Statutu čestných vyznamenání a titulů SH ČMS byl schválen 24. 4. 2015

Titul Zasloužilý hasič: - výběrové vyznamenání, které se uděluje jen členům – hasičům, kteří svou celoživotní prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva 6 - uděluje se nejdříve po 5 letech po udělení medaile ZMZ při dodržení délky 40 let členství a dovršení 65 let věku - na návrh SDH (okrsku, OSH - MSH, KSH) po vyjádření OSH – MSH a KSH uděluje titul výkonný výbor SH ČMS - při předání titulu je člen zapsán do Pamětní knihy ZH - výrazem titulu je medaile, diplom a klopový odznak - titul se neuděluje opětovně - lze jej udělit in memoriam.

Titul Zasloužilý hasič se předává slavnostním způsobem zpravidla v CHH v Přibyslavi 2x ročně. Výjimka k předání v OSH se povoluje jen v případě vážných zdravotních potíží oceněného.

Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů, obcí i celé společnosti vyvíjejí aktivní činnost zaměřenou na ochranu životů, zdraví a majetku před požáry, jejich následky a před jinými nehodami. Při plnění tohoto svého poslání nasazují vlastní zdraví i život, obětují mnoho ze svého soukromí ve prospěch všech. Za to si zaslouží uznání společnosti, ale také ocenění sdružení. Sdružení spolupracuje při plnění svých úkolů s občany, institucemi a ostatními sdruženími občanů. Výrazem ocenění této spolupráce může být též udělení některých druhů vyznamenání.

Při předávání prvních titulů v Přibyslavi v roce 1983 a 1984 bylo do Pamětní knihy ZH zapsáno celkem 27zapsáno .vyznamenaných. Z tohoto počtu byly vyznamenány dvě ženy.

Do konce srpna roku 2003 byl vedoucím Aktivu Zasloužilých hasičů Karel Navrátil z okresu Vsetín, od tohoto data vedl AZH JUDr. Miroslav Řepínský, jeho zástupcem Ladislav Cyprian. Ladislav Cyprian i JUDr. Miroslav Řepínský v roce 2006 rezignovali na své funkce ze zdravotních důvodů. Sněmem starostů OSH byl do funkce vedoucího AZH potvrzen Luboš Duzbaba, vedoucí AZH Královéhradeckého kraje. Jeho zástupci byli jmenováni pro oblast Čech - Zdeněk Moutelík z OSH Beroun a pro oblast Moravy Antonín Hučín z OSH Olomouc. V závěru roku 2008 - přesněji 4. prosince na zasedání Aktivu ZH v Praze Luboš Duzbaba rezignoval na funkci vedoucího aktivu Zasloužilých hasičů a to ze zdravotních důvodů. Na jeho místo byl zvolen Zdeněk Moutelík, dlouholetý funkcionář v našem sdružen .Také ten ze zdravotních důvodů odstoupil z funkce a to v roce 2010.

Na funkci vedoucího Aktivu ZH SHČMS byl usnesením sněmu starostů v říjnu 2010 jmenován Čestný náměstek starosty SH ČMS Josef Netík a jeho zástupcem pro oblast Moravy Václav Holásek.

Činnost AZH se řídí výše uvedeným Statutem Aktiv ZH při okresním sdružení hasičů v Trutnově vede Oldřich Sedláček z SDH Bílé Poličany.

Zásady práce Aktivu Zasloužilých hasičů při OSH Trutnov
Aktiv ZH pracuje v souladu se Statutem aktivu ZH, schváleného VV SH ČMS ZH se setkávají na pravidelných každoročních setkáních organizovaných Krajským sdružením hasičů Královéhradeckého kraje a minimálně 1 x ročně na setkáních organizovaných Okresním sdružením hasičů Trutnov, kam jsou přizváni další hosté a členové SDH, kteří jsou nositeli Řádu Sv. Floriána, držitelé Medaile Za mimořádné zásluhy, a dále ti hasiči, kteří nedosáhli na nejvyšší ocenění a mají zásluhy na rozvoji hasičského hnutí, anebo jsou aktivními funkcionáři nebo členy SDH i přes svůj věk (nad 65 let a 40 let členství).

Členům aktivu, kteří mají zájem a pokud jim to zdravotní stav dovolí, bude umožněna práce v odborných radách OSH, při soutěžích či jiných akcích na úrovni sboru, okrsku nebo OSH.

Prostřednictvím webových stránek OSH budou vedení ZH informovat o činnosti aktivu, případně bude informována členská základna o spolupráci členů Aktivu se sbory, okrsky, odbornými radami, případně o činnosti ostatních aktivů ZH v rámci kraje a republiky.

Noví členové Aktivu a noví držitelé Řádu nebo titulu ZH jsou zapsáni do Knihy cti OSH Trutnov. Znalosti členů Aktivu jsou využívány při zpracování historie hasičského hnutí ve sborů, okrsků a Okresního sdružení.

VV OSH se zavazuje:

  • - zvát členy aktivu ZH na Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov 
  • - přizvávat vedoucího Aktivu a jeho zástupce na jednání, která se budou týkat ZH
  • - předávat jubilantům blahopřání při životních (půlkulatých i kulatých) jubileích